دسته‌بندی نشده

معرفی مقاله در مورد تعهد کارکنان و ارتباط آن با بازدهی بیمارستان

چکیده

مقدمه: از کارمندان سازمانهای مدرن انتظار می رود که پیشگام باشند ، ابتکار عمل را به عهده بگیرند ، مسئولیت توسعه حرفه ای خود را بپذیرند و استانداردهای عملکرد با کیفیت بالا را متعهد شوند. منابع انسانی یکی از اصلی ترین مولفه های مراقبت های بهداشتی است که بندرت در دسترس است و باید به طور مثر مورد استفاده قرار گیرد. ارائه مراقبت به موقع و به موقع ، ارزیابی تعهد کارمندان و شناسایی زمینه های کلیدی برای بهبود محیط کار مهم است.

روشها: یک مطالعه مقطعی در انستیتوی علوم پزشکی نظام در هند در سالهای 1391-1390 انجام شد که شامل کلیه کارمندان ثابت این موسسه به جز کارکنان گروه چهارم بود. حجم نمونه مورد نیاز 286 محاسبه شد. مشخصات اجتماعی و جمعیتی نیمه ساختاری طراحی شد. مطالعه تجربه کارکنان مورد استفاده در این مطالعه براساس مدل کیفیت مراقبت های بهداشتی محل کار انجمن بیمارستان انتاریو انجام شد. نمرات تعهد به دسته های کم ، متوسط ​​و بالا طبقه بندی شدند. تجزیه و تحلیل همبستگی برای تعیین ارتباط بین نمره تعهد و دو نتیجه انجام شد: محیط کار بیمار محور (PCWE) و فرهنگ ایمنی بیمار (PSC).

یافته ها: میانگین تعهد کارکنان در بیمارستان مورد مطالعه SD (15/3 (98/20) در سطح متوسط ​​بود. 6/40٪ از کارکنان در گروه با تعهد کم ، 9/39٪ در گروه با تعهد متوسط ​​و٪ PCWE دارای نمره متوسط ​​78/22 (SD = 19/3) بودند. ) و میانگین PSC 21.62 (SD = 3.99) بود و بین تعهد کارکنان و تعهد کارکنان برای PWCE رابطه مثبت و معناداری وجود داشت.

نتیجه گیری: این مطالعه رابطه معنی داری بین تعهد کارکنان و شاخص های اصلی بیمارستان ، PCWE و PSC را نشان داد. تجزیه و تحلیل بیشتر داده های مطالعه تعهد نیاز به آزمایش جهت گیری رابطه و تعیین تغییرات در رابطه آنها با گذشت زمان دارد. نیاز به تدوین هنجارهای ملی چنین اندازه گیری خروجی است تا بیمارستان های کشور بتوانند محیط کار را ارزیابی و مقایسه کنند.

Employee engagement and its relation to hospital performance in a tertiary care teaching hospital

Srinivas Goud Bulkapuram*1, Laxmitej Wundavalli2, Kanthi Sagar Avula3, T Reddy K4

                     Kamineni Hospitals, L. B. Nagar, Hyderabad, India

                     All India Institute of Medical Sciences, New Delhi, India

                      Insurance Medical Services, Govt. of Telangana, India

                      Nizam’s Institute of Medical Sciences, Hyderabad, India

Abstract
Introduction: Employees in modern organizations are expected to be proactive, show initiative, and take responsibility for their own professional development and to be committed to high quality performance standards. Human resource in healthcare is one of the key components which is scarcely available and needs to be utilized in an efficient way. Assessment of employee engagement and identifying the key areas for work place improvement are important to be able to deliver timely and quality care.
Methods: A cross-sectional survey was conducted at the Nizam’s Institute of Medical Sciences, India, in the year 2012-13, that included all the permanent employees of the institute except class IV employees. The required sample size was calculated as 286. A semi structured socio-demographic proforma was designed. Employee Experience Survey used in the current study is based on Ontario Hospital Association’s Quality Healthcare Workplace Model. Engagement scores were categorized into low, medium and high categories. Correlation analysis was done to identify the association between engagement score and both the outcomes: patient centered work environment (PCWE) and patient safety culture (PSC).
Results: The mean employee engagement score in the study hospital was 20.98 (SD = 3.15) which falls in the medium level. 40.6% of employees were in low engagement group, 39.9% were in medium engagement group and 19.5% were in high en-gagement group. The mean PCWE score was 22.78 (SD = 3.19), and mean PSC was 21.62 (SD = 3.99) and there was a positive and significant association between employee engagement vs. PWCE and employee engagement vs. PSC. Conclusion: The study shows a significant association between employee engagement and the key hospital outcomes, PCWE and PSC. A further analysis of the engagement survey data is required to test the direction of association and to determine the change in their relationships with respect to time. National benchmarks for such outcome measures need to be developed to enable the hospitals nationwide to assess and compare the work environments.
Key Words: Employee engagement, Hospital performance, Patient safety culture, Patient centered work environment

نوشته های مشابه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

همچنین ببینید
بستن
دکمه بازگشت به بالا