دسته‌بندی نشده

 معرفی مقاله در زمینه ی پیش­بینی خلاقیت و پیشرفت تحصیلی براساس روش­های تربیت کودک

چکیده

هدف از این تحقیق پیش بینی خلاقیت و عملکرد تحصیلی براساس روش تربیت فرزندان (استبدادی ، اقتدارگرا و سهل انگاری) دانش آموزان است. جامعه آماری شامل کلیه پسران و دختران ثبت نام شده در کلاس اول دبیرستان کرج (آلبرت) در سال تحصیلی 91-1390 می باشد که از بین آنها 262 دانش آموز (131 دانش آموز دختر و 131 دانش آموز پسر) به روش نمونه گیری تصادفی انتخاب شدند. Karai Education District 2 به عنوان یک نمونه تحقیق عمل می کند. ابزارهای جمع آوری داده ها شامل انتخاب چندین مقاله استاندارد و آزمون مداد (MPPT) است که برای اندازه گیری خلاقیت ، پرسشنامه سبک والدین aumlind و نمره کلی به عنوان شاخص عملکرد تحصیلی مورد استفاده قرار می گیرد. برای تجزیه و تحلیل داده ها از تحلیل واریانس ، آزمون ردیابی LSD ، تحلیل رگرسیون تک متغیره و چندگانه استفاده کنید. نتایج نشان می دهد که بین روش های معتبر و سهل انگاری همبستگی منفی معناداری وجود دارد. در نتیجه ، بین روشهای سهل انگاری و روشهای خلاق رابطه مستقیم و معناداری وجود دارد. علاوه بر این ، نتایج نشان می دهد که بین روش های سهل انگاری و رشد بیان و م componentلفه روانشناختی (خلاقیت) رابطه معنی داری وجود دارد. با این حال ، روش های معتبر هنوز رابطه معنی داری با م componentsلفه های توسعه نشان نداده اند. روش استبدادی رابطه معناداری با م componentلفه روانشناختی بیان و رشد ندارد. بعلاوه ، بین خلاقیت و روشهای اقتدارگرا رابطه معنادار و مستقیمی وجود دارد ، در حالی که بین خلاقیت و روشهای اقتدارگرا و سهل انگاری رابطه معکوس معناداری وجود دارد. با این وجود ، یک رابطه معکوس و معنادار بین انعطاف پذیری و روش های بی پروایی استبدادی وجود دارد. با این حال ، هیچ رابطه معنی داری بین سهل انگاری و انعطاف پذیری یافت نشد. تحلیل رگرسیون چندگانه نشان می دهد که بین روش های معتبر و عملکرد تحصیلی همبستگی مثبت و معناداری وجود دارد. به طور کلی ، هیچ رابطه معنی داری بین عملکرد تحصیلی و روش های استبدادی و سهل انگاری یافت نشد.

Prediction of Creativity and Academic Achievement Based on

Child Rearing Styles

Abstract

The present research purpose is to predict creativity and academic achievement based on child rearing styles (authoritarian, authoritative and permissive) among the students. The statistical population included all the female and male individuals studying in the first grade of high schools of Karaj City (Alborz Province) in the school year ran from 2011 to 2012, out of which 262 students (131 female students, 131 male students) were selected through random stratified sampling from the 2nd educational borough of Karaj City, as the research sample. The data gathering tools included Torrance’s Standard Multiple Choice Paper and Pencil Test for Measuring Creativity (MPPT), Baumrind parenting styles questionnaire, and the overall score as an indicator of academic achievement. Variance analysis, LSD follow-up test, univariate and multivariate regression analysis were used to analyze the data. Results indicated that there exists significant and reverse relationship between permissive and authoritarian styles. What’s more, authoritative style and creativity are significantly and directly correlated to one another. The results also revealed that, there exists significant and reverse relationship between permissive style and components of expansion and fluidity (creativity). However, the authoritative style did not demonstrated significant relationship with the component of expansion; but it showed significant relationship with fluidity. The authoritarian style didn’t have any significant relationship with components of fluidity and expansion. Furthermore, there exists significant and direct relationship between creativity and authoritative style and significant reverse relationship between creativity, authoritarian and permissive styles. Moreover, there exists significant and reverse relationship between flexibility and permissive, authoritarian styles; however, no significant relationship was observed between authoritative style and flexibility. Multivariate regression analysis indicated that there exists significant and positive relationship between authoritative style and academic achievement. Overall, no significant relationship was observed between academic achievement, authoritarian and permissive styles.

Keywords: child rearing styles, creativity, components of creativity, fluidity, flexibility, innovation and expansion, academic achievement.

نوشته های مشابه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

دکمه بازگشت به بالا