دسته‌بندی نشده

معرفی مقاله در زمینه ی اثر آموزش فلسفه برای کودکان بر تفکر انتقادی

بررسی اجمالی

هدف از این مطالعه بررسی اثربخشی یک برنامه آموزش فلسفی برای کودکان بر تفکر انتقادی و م itsلفه های آن در دختران کلاس چهارم ابتدایی بود. روش مطالعه نیمه آزمایشی بود و از نوع پیش آزمون-پس آزمون با مراحل کنترل و پیگیری بود. این جمعیت را دختران کلاس 4 ابتدایی منطقه 2 اراک تشکیل می دهند.

نمونه مورد مطالعه شامل 50 دانشجو بود كه به طور تصادفي در گروه هاي آزمايش و كنترل قرار گرفتند و به روش نمونه گيري مصلحتي انتخاب شدند. برای جمع آوری داده ها از پرسشنامه تفکر انتقادی شعبانی (1999) استفاده شد. نتایج تجزیه و تحلیل کوواریانس نشان داد که اجرای یک برنامه آموزش فلسفی برای کودکان باعث تقویت تفکر انتقادی و مهارت های شناختی ، قیاسی و قضاوت دانش آموزان می شود (05/0> p). علاوه بر این ، اثربخشی برنامه های آموزش فلسفی برای کودکان در آزمون های پیگیری طولانی مدت بوده است.

 

 

The Effectiveness of Philosophy Education Program for children on Critical Thinking and its Components in Girl Students

Abbas? , Z. Piranf, M.Rsarmadf, D. Taghavi4

Abstract

The purpose of the present research is to review the effectiveness of philosophy education program for children on critical thinking and its components in elementary fourth-grader girl students. This was a semi-experimental study with designing pretest and posttest and the control group with following-up phase. This statistical population consists of elementary fourth-grader girl students in Arak, district 2. The sample of this research consists of 50 students that were selected by convenience sampling method and divided to two control and test groups. Shabani (1999) critical thinking questionnaire was used for data collection. The results of covariance analysis showed that execution of the philosophy education program for children improves critical thinking, recognition ability, analogizing, and judgement in children (P<0.05). Furthermore, the effectiveness of philosophy education program for children was durable in fallowing-up test.

 

نوشته های مشابه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

دکمه بازگشت به بالا