دسته‌بندی نشده

معرفی مقاله در حوزه ی مدل مکانی یابی تسهیلات چند هدفه برای شبکه زنجیره تامین حلقه بسته تحت تقاضا و بازده غیر قطعی

چکیده

شبکه زنجیره تامین حلقه بسته (CLSC) شامل زنجیره های تأمین معکوس و رو به جلو است. شبکه CLSC مورد مطالعه در این مقاله شامل چندین کارخانه ، مراکز جمع آوری ، بازارهای تقاضا و محصولات است. به همین دلیل ، یک مدل برنامه ریزی خطی عدد صحیح پیچیده ارائه شده است که هزینه کل را به حداقل می رساند. علاوه بر این ، دو مسئله آزمایشی مورد مطالعه قرار می گیرد. این مدل برای بررسی عوامل محیطی مرتبط با وزن کل و مهار روش استفاده شده است. علاوه بر این ، ما از برنامه ریزی تصادفی (مبتنی بر سناریو) برای بررسی تأثیر تقاضا و عدم اطمینان بازگشت در پیکربندی شبکه استفاده می کنیم. نتایج محاسبه نشان می دهد که مدل می تواند عدم قطعیت تقاضا و بازده را حل کند.

مقدمه

مدیریت زنجیره تأمین (SCM) توجه بسیاری را به خود جلب کرده است. دو نوع زنجیره تأمین وجود دارد: زنجیره تامین مستقیم و زنجیره تامین معکوس. زنجیره تأمین مستقیم (FSC) شامل یک سری فعالیتهایی است که منجر به تبدیل مواد اولیه به محصولات نهایی می شود. مدیران در تلاشند تا عملکرد زنجیره تأمین را در زمینه هایی مانند مدیریت تقاضا ، خرید و تحقق سفارش ها بهبود بخشند. [1،2] زنجیره تأمین معکوس (RSC) به عنوان فعالیت جمع آوری و بازیابی بازده محصول در SCM تعریف می شود. خصوصیات اقتصادی ، سفارشات دولت و فشار مشتری سه جنبه تدارکات معکوس است [3]. ادغام زنجیره تامین مستقیم و زنجیره تأمین معکوس منجر به حلقه بسته حلقه بسته (CLSC) شد [4]. به عبارت دیگر ، کانالهای مستقیم و معکوس در شبکه CLSC وجود دارد.

A multi-objective facility location model for closed-loop supply chain network under uncertain demand and return

a b s t r a c t

A closed-loop supply chain (CLSC) network consists of both forward and reverse supply chains. In this paper, a CLSC network is investigated which includes multiple plants, collec- tion centres, demand markets, and products. To this aim, a mixed-integer linear program- ming model is proposed that minimizes the total cost. Besides, two test problems are examined. The model is extended to consider environmental  factors by weighed  sums  and e-constraint methods. In addition, we investigate the impact of demand and return uncertainties on the network configuration by stochastic programming (scenario-based). Computational results show that the model can handle demand and return uncertainties, simultaneously.

  1. Introduction

Supply chain management (SCM) has received a lot of attentions. There are two types of supply chains: forward and reverse supply  chains. The forward supply  chain  (FSC) contains of  series of  activities which result in  the conversion of  raw materials to finished products. Managers try to improve forward supply chain performances in areas such as demand management, procurement, and order fulfillment [1,2]. Reverse supply chain (RSC) is defined as the activities of the collec- tion and recovery of product returns in SCM. Economic features, government directions, and customer pressure are three aspects of reverse logistics [3]. The integration of a forward supply chain and a reverse supply chain results in a closed-loop supply chain (CLSC) [4]. In other words, there are both forward and reverse channels in CLSC networks

نوشته های مشابه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

دکمه بازگشت به بالا