دسته‌بندی نشده

معرفی مقاله با عنوان “بررسی رابطه سبکهای فرزندپروری با خلاقیت و رشد اخلاقی پسران پیش دبستانی در شهر یزد”

چکیده
مطالعه حاضر سعی دارد تا رابطه بین سبک های فرزندپروری و خلاقیت و رشد اخلاقی را در کودکان پسر پیش دبستانی یزد در سال تحصیلی 2012–2013 بررسی کند. در این مطالعه ، یک روش همبستگی توصیفی اتخاذ شده است. از نظر هدف ، این مطالعه یک تحقیق کاربردی است. جامعه آماری این مطالعه شامل کلیه پسران پیش دبستانی یزد در سال تحصیلی 2012–2013 می باشد (4000 نفر). از بین جمعیت ، 120 دانشجو به عنوان شرکت کننده انتخاب شدند. داده ها با استفاده از سه مقیاس استاندارد شامل پرسشنامه سبک والدین باماریند (1972) ، آزمون تفکر خلاق تورانس (1989) و پرسشنامه توسعه اخلاقی کوهلبرگ (1958) جمع آوری شد. علاوه بر آمار توصیفی ، از آزمون Kolmogorov – Smirnov برای بررسی نرمال بودن داده ها استفاده شد. سپس ، فرمول همبستگی پیرسون و تحلیل رگرسیون چندگانه گام به گام برای تجزیه و تحلیل داده ها انجام شد. برای تجزیه و تحلیل آماری از نرم افزار SPSS 18 استفاده شد. نتایج نشان داد که رابطه مثبت و معناداری بین رشد اخلاقی و سبک فرزندپروری صوتی با خلاقیت وجود دارد. همبستگی مثبت و معنیداری بین خلاقیت و رشد اخلاقی در پسران پیش دبستانی نیز گزارش شد . فقط خلاقیت و سبک قاطعانه فرزندپروری می تواند رشد اخلاقی را پیش بینی کند تا بتواند تقریباً 39٪ تغییر در رشد اخلاقی در کودکان پیش دبستانی را توجیه کند. رشد را نمی توان پیش بینی کرد. این مطالعه با پیشنهادهای عملی برای مشاهده خلاقیت و اخلاق در پیش دبستانی به پایان رسید. همچنین پیشنهاداتی برای تحقیقات آینده در این زمینه به محققان داده شده است.

Investigating the relationship of parenting styles with creativity and moral development in male preschoolers in Yazd city

ABSTRACT
The present study seeks to investigate the relationship of parenting styles with creativity and moral development in male preschoolers in Yazd city in the 2012-2013 academic year. The study adopted a descriptive-correlational method. In terms of purpose, the study is an applied research. The population of the study consisted of all male preschoolers in Yazd city in the 2012-2013 academic year (N=4000). From among the population, a number of 120 students were selected as the participants. The data was collected using three standardized scales including Baumrind’s Parenting Style questionnaire (1972), Torrance Tests of Creative Thinking (1989) and Kohlberg moral development questionnaire (1958). Beside descriptive statistics, Kolmogorov-Smirnov test was also used to examine the normality of the data. Subsequently, Pearson correlation formula and stepwise multiple regression analysis was run to analyze the data. SPSS 18 was used to do statistical analysis. The results showed a significant positive correlation of authoritative parenting style with moral development (r=0.48, P<0.01) and creativity. The results also revealed a significant positive correlation between creativity and moral development in the preschoolers (r=0.43, P<0.01). Only could authoritative parenting style and creativity predict moral development so that they could account for about 39 percent of moral development variance in preschoolers (F=26.24, R2=0.39). However, authoritarian and permissive parenting styles could not predict preschoolers’ moral development. The study ends with applicable recommendations in order to develop creativity and morality in preschoolers. Recommendations are also given to researchers for conducting further studies on the topic.
Keywords: parenting styles, creativity, moral development

نوشته های مشابه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

دکمه بازگشت به بالا