پایان نامه بررسی چابکی سازمانی و نقش فرهنگ سازمانی و مدیریت دانش بر آن

پایان نامه بررسی چابکی سازمانی و نقش فرهنگ سازمانی و مدیریت دانش بر آن

 

دانلود رایگان پروژه

چکیده:

چابکی سازمانی به عنوان یکی از ابزارهای قدرتمند رقابتی شناخته می شود که توانایی پاسخ گویی در محیط های با عدم قطعیت و تغییرات بالا را داراست. از آن جا که کارکنان و دانش و مهارت آنان سرمایه اصلی هر سازمان محسوب می شود، می‌توان انتظار داشت که در ایجاد سازمان چابک نیز کارکنان دانشگر مهم ترین نقش را ایفا کنند. هدف این تحقیق بررسی نقش فرهنگ سازمانی و مدیریت دانش بر چابکی سازمانی است. جامعه آماری تحقیق کارکنان دانشگاه علوم پزشکی زاهدان می‌باشد که حجم نمونه آماری از طریق جدول مورگان تعیین می باشد. روش تحقیق حاضر توصیفی و از نوع همبستگی می باشد و از لحاظ هدف کاربردی است. در تحقیق حاضر بخش عمده‌ای از داده ها از طریق پرسشنامه گردآوری شده اند. که برای تعیین اعتبار پرسشنامه ها از آزمون آلفای کرونباخ استفاده شده که آلفای بدست آمده برای متغیر های فرهنگ سازمانی، مدیریت دانش و چابکی سازمانی به ترتیب ۰٫۷۲۶، ۰٫۸۱۶ و ۰٫۷۶۸ بودند و پایایی پرسشنامه مورد تایید قرار گرفتند. در این تحقیق، برای تجزیه و تحلیل داده‌های بدست آمده از نمونه‌ها از روشهای آمار استنباطی استفاده شده است. روشهای آماری مورد استفاده در این تحقیق، شامل آزمون همبستگی ، رگرسیون می باشد. و برای این منظور از نرم افزارهای SPSS استفاده شده است. یافته های حاصل از آزمون فرضیات نشان داد که فرهنگ سازمانی بر مدیریت دانش و چابکی سازمانی تاثیر مثبت دارد و مدیریت دانش بر چابکی موثر می باشد.


فهرست مطالب:
فصل اول: کلیات تحقیق
۱-۱٫مقدمه
۱-۲٫بیان مسئله
۱-۳٫اهمیت موضوع پژوهش
۱-۴٫اهداف تحقیق
۱-۵٫فرضیه های تحقیق
۱-۶٫روش شناسی تحقیق
۱-۷٫روش و ابزار گردآوری اطلاعات
۱-۸٫ جامعه آماری و روش نمونه گیری
۱-۹٫قلمرو تحقیق
قلمرو زمانی:
قلمرو مکانی:
۱-۱۰٫روش ها و ابزار تجزیه و تحلیل داده ها
۱-۱۱٫تعاریف نظری و عملیاتی واژگان
۱-۱۱-۱٫ تعاریف نظری
۱-۱۱-۲٫ تعاریف عملیاتی
خلاصه فصل
فصل دوم: ادبیات و پیشینه تحقیق
۲-۱٫ مقدمه
۲-۲٫ بخش اول: فرهنگ سازمانی
۲-۲-۱٫ تاریخچه فرهنگ سازمانی
۲-۲-۲٫ ویژگی های فرهنگ
۲-۲-۳٫ مفهوم و تعاریف فرهنگ سازمانی
۲-۲-۴٫ سطوح تجزیه و تحلیل فرهنگی
۲-۲-۵٫ سطوح و لایه های فرهنگ سازمانی
۲-۲-۶٫ شیوه های پیدایش فرهنگ سازمانی
۲-۲-۷٫ فرهنگ سازمانی قوی و ضعیف
۲-۲-۸٫ انواع فرهنگ سازمانی
۲-۲-۹٫ راهبردهای تغییر فرهنگ سازمانی
۲-۲-۱۰٫  مدل های فرهنگ سازمانی
۲-۲-۱۰-۱٫ مدل پارسونز
۲-۲-۱۰-۲٫  مدل ویلیام اوچی
۲-۲-۱۰-۳٫  مدل مک کندی
۲-۲-۱۰-۴٫  مدل شاین
۲-۲-۱۰-۵٫  مدل کندی
۲-۲-۱۰-۶٫  مدل کوئین و مک گارس
۲-۲-۱۰-۷٫  مدل جفری سانی فیلد
۲-۲-۱۰-۸٫ طبقه بندی گافی و جونز
۲-۲-۱۰-۹٫  طبقه بندی دیل و کندی
۲-۲-۱۰-۱۰٫ مدل کریتنر و کینیکی:
۲-۲-۱۰-۱۱٫  طبقه بندی هافستید:
۲-۲-۱۰-۱۲٫  مدل دنیسون
۲-۲-۱۰-۱۳٫  الگوی کرت لوین:
جدول ۲-۱٫  مدلهای مورد بررسی در فرهنگ سازمانی
۲-۳٫ بخش دوم: مدیریت دانش
۲-۳-۱٫ تاریخچه مدیریت دانش
۲-۳-۲٫ تعاریف ارائه شده از مدیریت دانش
۲-۳-۳٫ انواع دانش
۲-۳-۴٫ مدیریت دانش در سازمانهای دولتی و خصوصی
۲-۳-۵٫ روش های اجرای مدیریت دانش در سازمان ها
۲-۳-۶ تئوریهای مدیریت دانش
۲-۳-۶-۱ تئوری سرمایه انسانی
۲-۳-۶-۲ تئوری ویگ
۲-۳-۷ رویکردهای مدیریت دانش
۲-۳-۸٫ معرفی مدل هایی مختلف مدیریت دانش
۲-۳-۸-۱ مدل پایه ساختمان دانش
۲-۳-۸-۲٫  مدل فرآیند دانش
۲-۳-۸-۳ مدل مشارکتی در یاددهی‌ و یادگیری
۲-۲-۸-۴ مدل بینش: از اطلاعات به‌ بصیرت و دانایی
۲-۲-۸-۵ مدل دانش ضمنی
۲-۲-۸-۶ مدل حلزونی دانش
۲-۳-۸-۷ مدل مفهومی مدیریت دانش
۲-۳-۸-۸ مدل راه‌حل دانش
۲-۳-۸-۹ چرخه حیات مدیریت دانش
۲-۳-۹٫ کاربردهای مدیریت دانش
۲-۳-۱۰٫ خلق، کسب و توسعه دانش
۲-۴٫ بخش سوم: چابکی سازمانی
۲-۴-۱٫ تاریخچه چابکی سازمانی
۲-۴-۲٫ تعاریف چابکی(سازمانی)
۲-۴-۳٫ انواع چابکی و  ویژگی های آنها
۲-۴-۴٫ بنگاه یا سازمان چابک
۲-۴-۵٫ اصول طراحی سازمان چابک
۲-۴-۶٫ مدل های چابکی سازمان
۲-۴-۶-۱٫ مدل یوسف
۲-۴-۶-۲٫ مدل شریفی و ژانگ
۲-۲-۷٫ ابزارهای لازم برای چابک سازی سازمان
۲-۲-۸٫ رابطه چابکی با کیفیت سرمایه انسانی
۲-۲-۹٫ مزایای افزایش سطح چابکی سازمان
۲-۲-۱۰٫ ویژگی های رهبران در سازمان های چابک
بخش چهارم: پیشینه تحقیق
بخش پنجم: مدل مفهومی تحقیق
فصل سوم: روش شناسی تحقیق
۳-۱٫ مقدمه
۳-۲٫ روش تحقیق
۳-۳٫ جامعه  و  نمونه آماری
۳-۳-۱٫ روش نمونه گیری
۳-۴٫ ابزارهای جمع آوری داده ها
۳-۴-۱٫ روایی(اعتبار) تحقیق
۳-۴-۲٫ پایایی تحقیق
۳-۵٫ تکنیک های تجزیه و تحلیل
خلاصه
فصل چهارم: تجزیه و تحلیل داده ها
۴-۱ مقدمه
۴-۲ تحلیل آماری
۴-۲-۱ تحلیل های آماری توصیفی
۴-۲-۱-۱ اطلاعات دموگرافیک (جمعیت شناختی)
۴-۳٫ آمار استنباطی
۴-۳-۱٫ آزمون فرضیه ها
فصل پنجم: نتیجه گیری و   پیشنهادها
۵-۱٫ نتیجه گیری از فرضیه های پژوهش
۵-۲٫ نتیجه گیری و پیشنهادها
۵-۳٫ پیشنهاد برای پژوهشگران آینده
۵-۴٫ محدودیت های تحقیق
منابع و مآخذ

 

جهت دانلود بروی لینک زیر کلیک کنید :

 

دانلود

نوشته پایان نامه بررسی چابکی سازمانی و نقش فرهنگ سازمانی و مدیریت دانش بر آن اولین بار در مرکز دانلود پروژه ها و مقالات اماده پدیدار شد.