پرسشنامه سبک سنج مدیریت لوتانز

هدف: ارزیابی سبک های مدیریتی مدیران (توجه به کارکنان یا توجه به وظیفه و سازمان)

تعداد سوال: ۳۵

شیوه نمره گذاری و تفسیر نتایج: دارد

روایی و پایایی: دارد

– Referrence: Mahdizade, M. (2006). The study of relationship between principals’ leadership styles and teachers’ job satisfaction in Noshahr elementary, secondary and high school class. unpublished thesis, Shahid Beheshti Univesity, Tehran.

– ﭘﻮﻻدی ﻧﺠﻒ آﺑﺎدی، ﻓﺮﻫﺎد (۱۳۸۰). ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ ﺳﺒﻚ ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﻛﺘﺎﺑﺨﺎﻧﻪ ﻫﺎی داﻧﺸﮕﺎﻫﻲ ﻓﺮدوﺳـﻲ و ﻋﻠﻮم ﭘﺰﺷﻜﻲ ﻣﺸﻬﺪ. ﭘﺎﻳﺎن ﻧﺎﻣﻪ دوره ﻛﺎرﺷﻨﺎﺳﻲ ارﺷﺪ ﻛﺘﺎﺑﺪاری و اﻃﻼع رﺳﺎﻧﻲ. داﻧﺸﻜﺪه رواﻧﺸﻨﺎﺳﻲ و ﻋﻠﻮم ﺗﺮﺑﻴﺘﻲ. داﻧﺸﮕﺎه ﻓﺮدوﺳﻲ ﻣﺸﻬﺪ.

پرسشنامه آماده مدیریت

projeha.net بزرگترین سایت دانلود پروژه و مقالات دانشجویی

فرمت :  word

توضیحات:
شیوه نمره گذاری و تفسیر نتایج:
پرسشنامه سبک سنج مدیریت (لوتانز ۱۹۸۹) که توسط دکتر الوانی ترجمه شده است که شامل ۳۵ سوال می باشد در پنج گزینه همیشه، غالبا، گاهی، به ندرت, هیچگاه پاسخ داده می شود.
۱٫ سوالات شماره ۸، ۱۲، ۱۷، ۱۸، ۱۹، ۳۰، ۳۴، ۳۵ را در نظر گرفته اگر پاسخ «به ندرت» یا «هیچگاه» داده شده باشد در مقابل آنها یک امتیاز درج شده است.
۲٫ در صورتی که به سایر سوالات (علامت نزده) و پاسخ «همیشه» یا «غالبا» داده شده باشد در مقابل آنها یک امتیاز نیز درج شده است.
۳٫ امتیازاتی که در مقابل سوالات شماره ۳، ۵، ۸، ۱۰، ۱۵، ۱۸، ۱۹، ۲۲، ۲۴، ۲۶، ۲۸، ۳۰، ۳۲، ۳۴، ۳۵ درج گردیده جمع می کنیم که عدد حاصل میزان توجه مدیر به انسان را نشان می دهد.
۴٫ امتیازات سوالات باقیمانده (سوالات غیر از بند ۳) را نیز جمع می کنیم که عدد حاصل میزان توجه مدیر به وظیفه و سازمان را نشان می دهد.

 

برای خرید بروی لینک زیر کلیک کنید :

خرید و  دانلود

نوشته پرسشنامه سبک سنج مدیریت لوتانز اولین بار در مرکز دانلود پروژه ها و مقالات اماده پدیدار شد.

پرسشنامه فرسودگی شغلی مسلش ( ماسلاچ )

پرسشنامه فرسودگی شغلی مسلش

مسلش و همکاران (۲۰۰۱) معتقدند تنها ابزاری که می‌تواند هر سه بعد فرسودگی شغلی را مورد سنجش قرار دهد پرسشنامه فرسودگی شغلی مسلش یا MBI است.
در بسیاری از پژوهش‌های مربوط به فرسودگی شغلی چه در خارج کشور چه در داخل کشور این ابزار مورد استفاده قرار گرفته است.
فرم اولیه MBI که شامل ۴۷ سؤال بود و دارای مقیاس دوگانه فراوانی و شدت بود، روی نمونه‌ای ۶۰۵ نفری (۵۶ درصد مرد و ۴۴ درصد زن) اجرا شد. این افراد کارکنان مشاغل خدماتی و بهداشتی بودند شامل: پلیس، معلم، پرستار، مددکار اجتماعی، روانپزشک، پزشک و مدیران مؤسسات. بعداز سپردن داده‌های بدست آمده به تحلیل عوامل ده عامل هم برای فراوانی و هم برای شدت بدست آمد. با توجه به چند معیار از جمله بار عاملی و همبستگی هر سؤال با نمره کر آزمون ۲۲ سؤال ضعیف از ۴۷ سؤال حذف شد و تعداد سؤالات آزمون به ۲۵ سؤال رسید. آزمون جدید که شامل ۲۵ سؤال بود روی نمونه‌ای ۴۲۰ نفری (۹۶ درصد زن و ۲۹ درصد مرد) اجرا شد. مشاغل این افراد عبارت بود از: پرستار، معلم، مددکار اجتماعی، مشاور، کارکنان بهداشت روانی، کارکنان بهداشت روانی، کارکنان خدماتی ادارات و مدیران اجرایی مؤسسات. نتایج تحلیل عوامل داده‌های حاصل از این مطالعه همانند مطالعه قبل بود و به همین دلیل داده‌های هر دو مطالعه ترکیب شد و داده‌های نمونه‌ای ۱۰۲۵ نفری مورد تحلیل قرار گرفت. حاصل این تحلیل بدست آمدن چهار عامل بود. این چهار عامل عبارتند از: ۱- خستگی عاطفی ۲- عملکرد شخصی ۳- مسخ شخصیت ۴- درگیری.
از مجموع ۲۵ سؤال ۹ سؤال به خستگی عاطفی، ۸ سؤال به عملکرد شخصی، ۵ سؤال به مسخ شخصیت و ۳ سؤال به درگیری اختصاص یافت. در اینجا ویژگی‌های آزمون که توسط عابدی (۱۳۸۱) محاسبه شده است، بیان می‌شود.

پرسشنامه :  فرسودگی شغلی ماسلاچ

projeha.net بزرگترین سایت دانلود پروژه و مقالات دانشجویی

نوع فایل: ورد (WORD)

روایی و پایایی : دارد

تعدا سوال:۲۲ سوال استاندارد

منبع : دارد

مولفه ( ابعاد): دارد

تعداد صفحه: ۶صفحه ورد همراه با توضیحات

سال انتشار: ۱۳۹۰

 

نوشته پرسشنامه فرسودگی شغلی مسلش ( ماسلاچ ) اولین بار در مرکز دانلود پروژه ها و مقالات اماده پدیدار شد.

پرسشنامه غنی سازی شغل ریف و تاینل

هدف: ارزیابی غنی سازی مشاغل در سازمان

تعداد سوال: ۱۸

شیوه نمره گذاری و تفسیر: دارد

روایی و پایایی:‌ دارد

منبع:‌ دارد

نوع فایل: pdf  

پرسشنامه غنی سازی شغل ریف و تاینل

سازنده ابزار: ریف و تاینل

تعداد گویه/سوال: ۱۸

مولفه/زیر مقیاس: تک عاملی

مقیاس/طیف: ۵ درجه ای لیکرت

نمره گذاری: دارد

تفسیر: دارد

روایی: محتوایی دارد

پایایی: آلفای کرانباخ دارد

زبان: فارسی

منبع: مقیمی ۱۳۹۰

برای خرید بروی لینک زیر کلیک کنید :

خرید و  دانلود

نوشته پرسشنامه غنی سازی شغل ریف و تاینل اولین بار در مرکز دانلود پروژه ها و مقالات اماده پدیدار شد.

پرسشنامه استاندارد سرمایه اجتماعی ناهاپیت و گوشال

۴۰۰۰ تومان – خرید


پرسشنامه استاندارد سرمایه اجتماعی ناهاپیت و گوشال

توضیحات ابزاری :
پرسشنامه  سرمایه اجتماعی ناهاپیت و گوشال  (۱۹۹۸) دارای ۳ بعد ساختاری، ارتباطی و شناختی می باشد که هفت خرده مقیاس شبکه ها، اعتماد، همکاری، فهم متقابل، روابط، ارزش ها، تعهد را مورد بررسی قرار می دهد و در ۲۸ گویه تنظیم شده  و براساس مقیاس پنج گزینه ای لیکرت (خیلی موافقم = ۵، موافقم= ۴، نظری ندارم = ۳، مخالفم= ۲ و خیلی مخالفم= ۱)  ساخته شده است.
ناهاپیت و گوشال  (۱۹۹۶) با رویکرد  سازمانی جنبه های مختلف سرمایه اجتماعی را  درسه بعد  جای می دهند:
۱٫ ساختاری: بارت (۱۹۹۲) عنصر ساختاری سرمایه اجتماعی اشاره به الگوی کلی تماس های بین افراد دارد یعنی، شما به چه کسانی و چگونه دسترسی دارید و مهمترین جنبه های این عنصر عبارتند ازروابط شبکه ای بین افراد، پیکربندی شبکه ای، و سازمان مناسب.
۲٫ ارتباطی (مشتری): ناهاپیت و گوشال (۱۹۹۶) عنصر ارتباطی سرمایه اجتماعی توصیف کننده نوعی روابط شخصی است که افراد با یکدیگر به خاطر سابقه تعاملات شان برقرار می کنند. مهمترین جنبه های این بعد از سرمایه اجتماعی عبارتند از: اعتماد ؛ هنجارها؛ الزامات و انتظارات و هویت.
۳٫ شناختی: عنصر شناختی سرمایه اجتماعی اشاره به منابعی دارد که فراهم کننده مظاهر، تعبیرها و تفسیرها و سیستم های معانی مشترک در میان گروه ها است مهمترین جنبه های این بعد عبارتند از زبان و کدهای مشترک، و حکایات مشترک .

projeha.net بزرگترین سایت دانلود پروژه و مقالات دانشجویی

شامل :

توضیحات ابزاری

اعتبار و پایایی

سوالات پرسشنامه به تفکیک خرده مقیاس ها همراه جدول

روش نمره گزاری

شیوه اجرا

منابع

 

 

 

نوشته پرسشنامه استاندارد سرمایه اجتماعی ناهاپیت و گوشال اولین بار در مرکز دانلود پروژه ها و مقالات اماده پدیدار شد.

پرسشنامه ارزیابی سرمایه فکری بونیتس (استاندارد)

۳۰۰۰ تومان – خرید

پرسشنامه استاندارد سرمایه فکری

پرسشنامه ارزیابی سرمایه فکری، که توسط بونتیس (۱۹۹۸) ساخته شده است که دارای ۴۲ سؤال بسته پاسخ می باشد . این سازه دارای سه مؤلفه سرمایه انسانی، سرمایه ساختاری و سرمایه رابطه ای(مشتری) را در میان مدیران و کارشناسان شرکت سهامی بیمه آسیا مورد اندازه ‏گیری قرار می دهد.

مولفه های پرسشنامه

ردیف

مؤلفه ها

گویه های مربط به هر مؤلفه

۱

سرمایه انسانی

۲-۵-۷-۹-۱۱-۱۳-۱۷-۱۸-۲۴-۲۵-۲۶-۳۱-۳۳-۳۴-۳۷

سرمایه ساختاری

۳-۴-۸-۱۲-۱۴-۲۱-۲۲-۲۷-۲۸-۳۲-۳۸-۳۹-۴۰

۳

سرمایه ارتباطی(مشتری)

۱-۶-۱۰-۱۵-۱۶-۱۹-۲۰-۲۳-۲۹-۳۰-۳۵-۳۶-۴۱-۴۲

تعریف مفهومی متغییر پرسشنامه

 سرمایه فکری از نگاه مدیریتی، مجموع سرمایه انسانی و ساختاری نظیر دانش، تجربه کاربردی، فناوری سازمانی، روابط و مهارت های تخصصی است که با خلق مزیت رقابتی، حیات سازمان در بازار را به ارمغان می آورند(منبع داخل فایل) .

تعریف عملیاتی متغییر پرسشنامه

در این پژوهش منظور از  سرمایه فکری  نمره­ای است که کارکنان به سوالات۴۲گویه ای   پرسشنامه سرمایه فکری  می­دهند .

مقیاس  پرسشنامه

این پرسشنامه بر اساس مقیاس لیکرت (کاملا مخالف ،۱؛ مخالف ،۲؛ بی نظر ۳؛ موافق ،۴؛ کاملا موافق ،۵؛) می­باشد.

روایی و پایایی پرسشنامه

قابلیت اعتماد یا پایایی یک ابزار عبارت است از درجه ثبات آن در اندازه گیری هر آنچه اندازه می­گیرد یعنی  اینکه ابزار اندازه­ گیری در شرایط یکسان تا چه اندازه نتایج یکسانی به دست می­دهد.

هدف: بررسی ابعاد سرمایه فکری در سازمان (سرمایه انسانی، سرمایه ساختاری، سرمایه مشتری)

تعداد سوال: ۴۲

تعداد بعد (مولفه): ۳

شیوه نمره گذاری: دارد

تفسیر نتایج: دارد

روایی و پایایی: دارد

مفاهیم: دارد

منبع: دارد

projeha.net بزرگترین سایت دانلود پروژه و مقالات دانشجویی

نوع فایل: word 2007

 

 

نوشته پرسشنامه ارزیابی سرمایه فکری بونیتس (استاندارد) اولین بار در مرکز دانلود پروژه ها و مقالات اماده پدیدار شد.

پرسشنامه رفتار شهروندی سازمانی پدساکف

هدف: ارزیابی میزان رفتار شهروندی افراد و ابعاد آن (نوع دوستی، وظیفه شناسی، جوانمردی، ادب و مهربانی، فضیلت مدنی)

تعداد سوال: ۲۱

تعداد بعد: ۵

شیوه نمره گذاری و تفسیر نتایج: دارد

روایی و پایایی: دارد

این پرسشنامه یک پرسشنامه استاندارد می باشد که توسط پادساکف و همکاران طراحی شده و در تحقیقات مختلف مورد استفاده قرار گرفته است. بنابراین دارای روایی و پایایی قابل قبولی می باشد. این پرسشنامه دارای ۲۴ سوال است و ابعاد ۵ گانه رفتار شهروندی سازمانی را مورد سنجش قرار می دهد.
۱- نوع دوستی
۲- وجدان کاری
۳- احترام به دیگران
۴- رادمردی و گذشت
۵- رفتار مدنی

لازم به ذکر است که منبع اصلی پرسشنامه در درون متن آورده شده است.

منبع: – Podsakoff, P. M., MacKenzie, S. B., Paine, J. B. and Bachrach, D. G. (2000). Organizational citizenship behaviors: A critical review of the theoretical and empirical literature and suggestions for future research, Journal of Management, Vol.26, No.3, pp.513–۵۶۳٫

projeha.net بزرگترین سایت دانلود پروژه و مقالات دانشجویی

نوع فایل:word 2003

 

 

برای خرید بروی لینک زیر کلیک کنید :

خرید و  دانلود

 

نوشته پرسشنامه رفتار شهروندی سازمانی پدساکف اولین بار در مرکز دانلود پروژه ها و مقالات اماده پدیدار شد.

پاور پوینت بررسی اثر افزودن نانو سورفکتانت بر ازدیاد برداشت نفت

۱۰۰۰۰ تومان – خرید

 

نانو سورفکتانت

مواد فعال سطحی یا همان سورفکتانت در سال ۱۹۵۰ از واژه Surface Active Agent به معنای فعال کننده سطحی استخراج شده و به موادی اطلاق می­شود که سبب کاهش کشش سطحی می­شوند. با توجه به شکل (۱) سورفکتانت ها معمولاً ترکیبات آلی هستند که دارای گروه ­های هیدروفوییک (دافع آب) که نقش دم و دنباله را دارد و گروه های هیدروفیلیک (جاذب آب) که نقش سر را دارد می­باشند، بنابراین به تناسب ساختار مولکولی در حلال­های آلی و آب حل شده و باعث کاهش کشش­سطحی می­شوند. سورفکتانت­ها را می­توان بر اساس ساختار و روش تولید به انواع سورفکتانت­های زیستی (بیوسورفکتانت)، سورفکتانت با ابعاد نانو (نانوسورفکتانت) و سورفکتانت­ های پلیمری تقسیم بندی نمود. در حقیقت زمانی که این مواد در حلال حل می­شوند، ساختارهائی با ابعاد نانو تا میکرومتری پدید می­آورند.

 

انواع مواد فعال سطحی

مواد شیمیایی با سطوح فعال شستشو دهنده هایی هستند که عموماً از مشتقات طبیعی و مصنوعی به وجود می آیند و به صورت شستشو دهنده های نرم و یا سخت بسته به توانایی آن ها در برخورد با بعضی شرایط ویژه طبقه بندی می شوند. فعالیت شیمیایی این اجسام فعال اساساً به نیرو های الکتریسیته ساکن موجود مرتبط می شود. چهار بخش این مواد در رابطه با طبیعت گروه حلال آبی مولکول مشخص می گردند. درجه حلالیت آن ها در شرایط مختلف با وزن مولکولی، تعداد اتم های کربن و نوع ساختار مواد قابل پیش بینی است. این چهار بخش عبارتند از:
سورفکتانت های کاتیونی
سورفکتانت های آنیونی
سورفکتانت های خنثی
سورفکتانت های آمفوتری

 

بررسی اثر افزودن نانو سورفکتانت برازدیاد برداشت نفت

 

نوشته پاور پوینت بررسی اثر افزودن نانو سورفکتانت بر ازدیاد برداشت نفت اولین بار در مرکز دانلود پروژه ها و مقالات اماده پدیدار شد.

کاهنده نیروی دراگ برای کاهش افت فشار در خطوط لوله

۱۰۰۰۰ تومان – خرید

 

مقدمه
رژیم جریان اکثر خطوط انتقال در شرکت نفت مناطق مرکزی ایران ، بصورت متلاطم می باشد و انتقال جریان در این خطوط با افت فشار زیاد به دلیل وجود جریانهای گردابه ای همراه است. در خطوط انتقال نفت و یا خطوط انتقال جریانی مخصوصاً درجاهایی که فشار جریان کم است و نیاز به افزایش تولید از میدان می باشد و یا بدلیل محدودیت سیستم پمپاژ محدودیت انتقال دبی وجود دارد با استفاده از این مواد به صورت موقت ، قابلیت افزایش میزان دبی و کاهش فشار عملیاتی وجود دارد .
در حال حاضر خرید مواد کاهنده نیروی درگ و خدمات جانبی آن ، بطور انحصاری توسط یک شرکت انجام می شود و این امر باعث بالا رفتن هزینه ها شده است ، لذا به منظور بالا بردن توانمندی های داخلی و از طرفی تولید مواد مناسب کاهنده درگ جهت کاهش فشار عملیاتی خطوط لوله جریانی و سیستم پمپاژ ، انجام این پروژه به صورت پژوهشی ضروری است .

projeha.net بزرگترین سایت دانلود پروژه و مقالات دانشجویی

تعداد صفحات : ۵۶ صفحه

فرمت : word

 

 

قلمرو موضوعی پروژه :
انجام مطالعات ، با موضوعیت کاهش نیروی درگ در انتقال نفت خام می باشد و آزمایشات می بایست بر روی سیال تولیدی از میادین مختلف نفتی شرکت نفت مناطق مرکزی ایران با توجه به مشخصات فرایند سیال تولیدی هر میدان انجام پذیرد تا روش جامع و مناسبی برای تعیین فرمولاسیون و تولید و بررسی کامل پارامترهای موثر ماده افزودنی تزریقی در خط لوله بر کاهش میزان نیروی درگ در جریان انتقال نفت خام ، انجام پذیرد .

تصحیح نیروی دراگ
گرادیان فشار کم شده باعث ایجاد نوعی مقاومت در برابر حرکت می‌شود. در یک رژیم همگن، گرادیان فشار بر اثر فشار هیدروستاتیک پراکندگی به وجود می‌آید.

نوشته کاهنده نیروی دراگ برای کاهش افت فشار در خطوط لوله اولین بار در مرکز دانلود پروژه ها و مقالات اماده پدیدار شد.

کاربرد نانوسیالات درکاهش آلودگی های نفتی

۱۰۰۰۰ تومان – خرید

 

 

نانوسیالات در خدمت پیشرفت صنعت نفت
نانو سیالات می¬تواند اثرات قابل توجهی در صنعت نفت داشته باشد، در مطلب زیر بعد از اشاره به برخی از این تأثیرات، تعدادی از کاربردهای نانو سیالات در صنعت نفت بویژه در بحث آلودگی محیط زیست و نیز سنسورهای نانو سیالات به طور مختصر معرفی گردیده است:

projeha.net بزرگترین سایت دانلود پروژه و مقالات دانشجویی

تعداد صفحات : ۵۰

فرمت :  word

مقدمه
هنگامی که ریچارد اسملی ( Richard Smally ) برنده جایزه نوبل، بالک مینسترفلورسنس را در سال ۱۹۸۵ در دانشگاه رایس کشف نمود،‌ انتظار اندکی داشت که تحقیق او بتواند صنعت نفت را متأثر سازد. سازمان انرژی آمریکا ( DOE ) سرمایه‌گذاری خود را در قسمت فناوری نانو با ۶۲ درصد افزایش داد تا مطالعات لازم در زمینه‌ موادی با نام‌های باکی‌بال‌ها ( Bulky Balls ) و باکی‌تیوب‌ها ( Bulky Tubes )‌ استوانه‌های کربنی که دارای قطر متر می‌باشند صورت گیرد. نانولوله‌های کربنی با وزنی در حدود وزن فولاد، صد برابر مستحکم ¬ تر از آن بوده، دارای رسانش الکتریکی معادل با مس و رسانی گرمایی هم ارز با الماس می‌باشند. نانو سیالات ها می‌توانند به جداسازی مواد در میدان‌های نفتی کمک کنند و کاتالیست‌های نانو می‌توانند تأثیر چندین میلیارد دلاری در فرآیند پالایش به‌دنبال داشته باشند. از سایر مزایای نانولوله‌های کربنی می‌توان به کاربرد آن‌ها در تکنولوژی اطلاعات (‌ IT ) نظیر ساخت پوشش‌های مقاوم در مقابل تداخل‌های الکترومغناطیسی، صفحه‌های نمایش مسطح، مواد مرکب جدید و تجهیزات الکترونیکی با کارآیی زیاد اشاره نمود.
علم نانو یک تحول بزرگ در مقیاس بسیار کوچک بسیاری از محققان و سیاستمداران جهان معتقدند که علم نانو می‌تواند تحولات اساسی در صنعت جهانی ایجاد نماید صنعت نفت نیز از پیشرفت این تکنولوژی بهره‌مند خواهد گشت.
علم نانو می‌تواند به بهبود تولید نفت و گاز با تسهیل جدایش نفت وگاز در داخل مخزن کمک نماید. این کار با درک بهتر فرآیندها در سطوح مولکولی امکانپذیر می‌باشد. با توجه به اینکه نانو مربوط به ابعادی در حدود متر می‌باشد، نانوتکنولوژی به مفهوم ساخت مواد و ساختارهای جدید توسط مولکول‌ها و اتم‌ها در این مقیاس می‌باشد.
خوشبختانه کاربردهای عملی نانو در صنعت نفت جایگاه‌ ویژه‌ای دارند. نانوتکنولوژی دیدگاه‌های جدید جهت استخراج بهبودیافته نفت فراهم کرده است. این تکنولوژی به جدایش موثرتر نفت و آب کمک می‌کند . با افزودن موادی در مقیاس نانو به مخزن می‌توان نفت بیشتری آزاد نمود. همچنین می‌توان با گسترش تکنیک‌های اندازه‌گیری توسط سنسورهای کوچک،‌ اطلاعات بهتری درباره مخزن بدست آورد.

مواد نانو
صنعت نفت تقریباً در تمام فرآیندها احتیاج به موادی مستحکم و مطمئن دارد. با ساخت موادی در مقیاس نانو می‌توان تجهیزاتی سبکتر، مقاومتر و محکم‌تر از محصولات امروزی تولید نمود. شرکت نانوتکنولوژی GP در هنگ‌کنگ یکی از پیشگامان توسعه کربید سیلیکون، یک پودر سرامیکی در ابعاد نانو می‌باشد. با استفاده از این پودرها می‌توان مواد بسیار سختی تولید نمود. این شرکت در حال حاضر مشغول مطالعه و تحقیق بر روی سایر مواد مرکب می‌باشد و معتقد است که می‌توان با نانوکریستال‌ها تجهیزات حفاری بادوامتر و مستحکم‌تری تولید کرد. همچنین متخصصان این شرکت یک سیال جدید حاوی ذرات و نانوپودرهای بسیار ریز تولید نموده‌اند که به‌طور قابل توجهی سرعت حفاری را بهبود می‌بخشد. این مخلوط آسیب‌های وارده به دیواره مخزن در چاه را حذف نموده و قابلیت استخراج نفت را افزایش می‌بخشد.

Application of nanofluids in reducing pollution

Abstract
This paper presents nanofluid convective heat transfer and viscosity measurements, and evaluates how they perform heating buildings in cold regions. Nanofluids contain suspended metallic nanoparticles, which increases the thermal conductivity of the base fluid by a substantial amount. The heat transfer coefficient of nanofluids increases with volume concentration. To determine how nanofluid heat transfer characteristics enhance as volume concentration is increased; experiments were performed on copper oxide, aluminum oxide and silicon dioxide nanofluids, each in an ethylene glycol and water mixture. Calculations were performed for conventional finned-tube heat exchangers used in buildings in cold regions. The analysis shows that using nanofluids in heat exchangers could reduce volumetric and mass flow rates, and result in an overall pumping power savings. Nanofluids necessitate smaller heating systems, which are capable of delivering the same amount of thermal energy as larger heating systems using base fluids, but are less expensive; this lowers the initial equipment cost excluding nanofluid cost. This will also reduce environmental pollutants because smaller heating units use less power, and the heat transfer unit has less liquid and material waste to discard at the end of its life cycle

نوشته کاربرد نانوسیالات درکاهش آلودگی های نفتی اولین بار در مرکز دانلود پروژه ها و مقالات اماده پدیدار شد.

سلامت قلب وعوامل خطر بیماریهای قلبی عروقی

۵۰۰۰ تومان – خرید

سلامت قلب وعوامل خطر بیماریهای قلبی عروقی

 

سخن آغازین
ارتقاء سلامت ترکیبی از فعالیت های ساختاری، اقتصادی، محیطی و آموزشی است که به همراه تجارب یادگیری مؤثر، منجر به اتخاذ داوطلبانه رفتارهای سالم و بدون خطر از سوی جامعه می گردد. رسیدن به این هدف نیاز به همکاری و مشارکت گسترده کلیه سازمان ها ، نهادهای اجتماعی و همیاری تک تک افراد جامعه دارد.  به اعتقاد صاحب نظران ، یکی از بهترین روش های ارتقاء سلامت، تربیت افراد کارآمد و دوره دیده از بطن جامعه است تا پس از یادگیری صحیح مفاهیم بهداشتی، آنها را با زبان خود مردم به جامعه منتقل کنند. در این میان بدون شک نقش جمعیت دانش آموزان کشور در عرصه های مختلف اعم از دفاعی، فرهنگی، علمی و… بر هیچ کس پوشیده نیست. در حال حاضر فرصت مغتنمی است که با افزایش آشنایی عزیزان دانش آموز با دانش ها و مهارت های مورد نیاز برای ارایه انواع خدمات آموزش سلامت، موجبات رشد و تقویت آنها را فراهم نموده و گام های مؤثری در ارتقای خدمات آموزش سلامت کشور برداریم. انتظار می رود ارتقاء آگاهی و توانمندی های جامعه دانش آموزی بتواند در مرتفع نمودن بسیاری از مشکلات بهداشتی و ارتقاء آگاهی و توانمندی های  عموم جامعه کمک شایانی به متولیان آموزش سلامت بنماید. راهنمای آموزشی موجود بدون نقص نیست، اما تلاشی است جدی برای ایجاد آگاهی و انگیزه دردانش آموزان و تاثیرگذاری در ایجاد تغییر رفتار مورد نظر در آنها  . مهمتر اینکه شما می توانید به عنوان یک انتقال دهنده، مطالب آموزشی مورد نظر را با وضعیت نیازهای اعضای خانواده و اطرافیان خود و جامعه انطباق داده و با استفاده از روشهای مختلف آموزشی برای انتقال این مطالب، کمکی موثری برای ارتقاء سلامت آنها باشید.
projeha.net بزرگترین سایت دانلود پروژه و مقالات دانشجویی
بیماری های قلبی عروقی
صنعتی شدن و بکارگیری تکنولوژی های پیشرفته، زندگی امروز بشر را دچار دگرگونی های قابل توجه نموده است. بهره گیری از علوم مختلف و متنوع به منظور ایجاد رفاه بیشتر برای بشر، چهره زندگی انسان را تغییر داده است، اما این تغییرات علیرغم چهره مثبت و آثار شگرفی که در بهبود زندگی بشر به دنبال داشته عوارض و عواقب قابل توجهی را نیز برای انسان به ارمغان آورده است.
یکی از پیامدهای نامناسب این دگرگونی، تغییر الگوی بیماری ها و مرگ و میر است. امروزه بیماری هایی که رابطه اجتناب ناپذیر و اثبات شده ای با شیوه زندگی و صنعتی شدن دارند گوی سبقت را از بیماری های عفونی و غیرواگیر ربوده اند بطوریکه بیماری هایی چون حوادث قلبی و عروقی، سرطان ها، دیابت، فشار خون و … از معضلات زندگی امروزه انسان به حساب می آید.
بیماری های قلبی عروقی که یکی از علل مهم مرگ و میر به حساب آمده و علاوه بر ایجاد درصد بالای مرگ و میر و کاهش سال های عمر، عوارض قابل توجهی را نیز به جا می گذارد، با تغییر شیوه زندگی، رایج شدن عادات نامناسب و عوامل خطری مثل دیابت، چاقی، فشار خون، مصرف دخانیات، تغذیه نامناسب، اختلالات چربی خون و کم تحرکی رابطه مستقیم دارد.
بررسی ها و تحقیقات گسترده نشان داده است که بکارگیری اقدامات موثر پیشگیرانه یا کنترل عوامل خطر، تاثیر قابل توجهی در پیشگیری از ابتلا به بیماری های عروق قلبی، مغزی و دیگر ارگانها خواهد داشت. از آنجا که این بیماری ها در کشور ما نیز به عنوان یک مشکل بهداشتی مطرح بوده و متاسفانه علاوه بر افزایش روزافزون، سن ابتلا و بروز آن هم در حال کاهش است، شناخت عوامل خطر و انجام اقدامات موثر برای پیشگیری از ابتلا به این عوامل و کنترل آن ها ضروری بوده و نیازمند توجه جدی می باشد.
عوامل خطر بیماری های قلبی عروقی
برخی شرایط خاص یا رفتارها در گروهی از افراد که دچار بیماری های قلبی عروقی شده اند بیشتر دیده می شود، این عوامل را عوامل خطر می گویند، به عبارتی اگر کسی حداقل یکی از عوامل خطر را داشته باشد با احتمال بیشتری نسبت به دیگران به یکی از حوادث قلبی عروقی دچار می شود.
عوامل خطر با توجه به زمینه و شرایط ایجاد آن ها به دو دسته تقسیم می شوند:
عوامل غیر قابل تغییر ( سن ،جنس ، سابقه خانوادگی و…)
عوامل قابل تغییر ( عادات و رفتارهای انسان و برخی شرایط محیطی)
واضح است که راهی برای کنترل عوامل خطر دسته اول وجود ندارد، اما دسته دوم عوامل خطر را می توان با کمی تلاش تغییر داد و تحقیقات نشان میدهد که اندک تغییری در این عوامل می تواند تاثیر بسزایی در کنترل اکثر بیماریهای غیر واگیر از جمله بیماریهای قلب و عروق داشته باشد.
نکته مهمی که باید مورد توجه قرار گیرد این است که پیشگیری از بیماریهای غیر واگیر از جمله بیماریهای قلبی عروقی باید از دوران کودکی آغاز شده و خانواده ها به عنوان یک وظیفه و مسئولیت خانوادگی مهم سعی در ایجاد و نهادینه کردن عادات و رفتارهای صحیح بهداشتی در فرزندان خود نمایند. کوتاهی و تاخیر در این مهم میتواند عوارض جبران ناپذیری بر جا گذارد.
در بین شیوه های زندگی که برای ارتقای سلامت و پیشگیری از بیماریها باید اصلاح شود، تغذیه مناسب، فعالیت بدنی منظم و اجتناب از دخانیات سه اولویت اصلی هستند.  هر کسی با کمی تغییر در روش زندگی خود میتواند، اثرات بزرگی در جهت سلامت فردی و اجتماعی خود ایجاد نماید. توجه به این اولویت ها در حفظ سلامت، تأثیرات قابل توجهی ایجاد می کند، که تنها معطوف به پیشگیری از بیماریها نیست…..
 • فهرست مطالب :
 • سخن آغازین ۵
 • بیماری های قلبی عروقی ۶
 • عوامل خطر بیماری های قلبی عروقی ۶
 • تغذیه سالم و تاثیر آن بر سلامت قلب ۹
 • توصیه های تغذیه ای موثر در پیشگیری  و کنترل عوامل خطر بیماری های قلبی عروقی ۹
 • * رعایت تنوع و تعادل در مصرف مواد غذایی ۹
 • *کنترل میزان چربی های موجود در خون ۱۰
 • چربی های خوب ۱۰
 • چربی های بد ۱۱
 • روغن های مناسب برای طبخ : ۱۱
 • روغن مناسب برای سرخ کردن : ۱۱
 • نکات ضروری به منظور کاهش دریافت چربی ها ۱۱
 • نکات مهم در خرید و نگهداری روغن : ۱۲
 • *پیشگیری و کنترل پرفشاری خون ۱۲
 • راهنمایی های غذایی مناسب جهت کنترل پرفشاری خون ۱۳
 • راه های کاهش مصرف نمک ۱۳
 • *کنترل وزن و پیشگیری از چاقی ۱۳
 • راه های کنترل وزن ۱۴
 • *پیشگیری از دیابت ۱۴
 • *سایر توصیه های تغذیه ای ۱۴
 • افزایش مصرف مواد حاوی فیبر ۱۴
 • دریافت مواد غذایی حاوی آنتی اکسیدان ها ۱۵
 • گنجاندن سویا در برنامه غذایی ۱۵
 • استفاده متعادل از مغز ها ۱۵
 • مصرف سیر ۱۵
 • مطالعه برچسب مواد غذایی ۱۶
 • ورزش و فعالیت بدنی منظم و نقش آن در سلامت قلب ۱۷
 • آمادگی جسمانی چیست و به چه عواملی نیازمند است؟ ۲۰
 • اجزای آمادگی جسمی مرتبط با سلامت ۲۰
 • آمادگی قلبی _ تنفسی ۲۰
 • آمادگی عضلانی ۲۰
 • هرم فعالیت بدنی چیست ؟ ۲۱
 • فعالیت های قاعده هرم ۲۲
 • فعالیت های سطح دوم هرم ۲۲
 • فعالیت های سطح سوم هرم ۲۳
 • فعالیت های سطح چهارم هرم ۲۳
 • چه تمرینات و ورزشهایی برای حفظ سلامت موثر هستند؟ ۲۴
 • فعالیت های بدنی زندگی ۲۴
 • تمرینات ورزشی ۲۴
 • انواع فعالیت های ورزشی ۲۵
 • تمرینات هوازی ۲۵
 • ورزش های بی هوازی ۲۵
 • در هنگام تمرینات ورزشی به چه نکاتی باید توجه نمود؟ ۲۶
 • مراحل انجام فعالیت ورزشی چیست ؟ ۲۸
 • مرحله اول : گرم کردن ۲۸
 • مرحله دوم: فعالیت اصلی ۲۸
 • مرحله سوم: مرحله سرد کردن ۲۸
 • ویژگی های یک برنامه فعالیت بدنی خوب چیست؟ ۲۹
 • تأیید پزشکی ۲۹
 • جذابیت و لذت بخشی ۲۹
 • اضافه بار ۳۰
 • پیشرفت ۳۰
 • تداوم ۳۰
 • ایمنی ۳۱
 • تغذیه در ورزش ۳۱
 • استعمال دخانیات و تاثیر آن بر سلامت قلب و عروق ۳۲
 • استعمال دخانیات و تاثیر آن بر سلامت قلب و عروق ۳۳
 • اجزاء دود سیگار: ۳۳
 • آثاربهداشتی تماس با دود سیگار دیگران : ۳۳
 • سیگار کشیدن را ترک کنید ۳۵
 • ترک سیگار در ۶ هفته ۳۵
 • هفته اول عادت های سیگار کشیدن خود را بررسی کنید. ۳۶
 • هفته دوم برخی عادت ها را تغییر دهید. ۳۶
 • هفته سوم شمارش معکوس را آغاز کنید. ۳۷
 • هفته چهارم روز ترک نهایی ۳۷
 • هفته پنجم استقامت نشان دهید و شیطان نیکوتین را از خود برانید ۳۸
 • هفته ششم دارید به هدفتان می رسید! ۳۸

نوشته سلامت قلب وعوامل خطر بیماریهای قلبی عروقی اولین بار در مرکز دانلود پروژه ها و مقالات اماده پدیدار شد.