انتخاب پلیمرها جهت تزریق به سیالات برای کاهش افت فشار ۳۸ ص

Word2007

محاسبات افت فشار

افت فشار در لوله ها

جهت محاسبه افت فشار در لوله ها در دمای ۱۰ درجهسانتیگراد از منحنی ارائه شده در شکل شماره ۳ استفاده می گردد. به عنوان نمونه اگراز ۱ متر لوله با قطر mm63 و ضخامت mm5/10 استفاده شود و دبی جریان آب از لوله ۵/۴لیتر در ثانیه باشد میزان افت فشار طبق منحنی برابر ۲۰۰ میلیمتر ستون آب (۲۰ میلیبار و یا kPa 949/1) خواهد بود. در این منحنی می توان علاوه بر میزان دبی جریان آب، سرعت جریان آب را نیز مبنا قرار داد.

 همانگونه که اشاره شد منحنی ارائه شده در شکل شماره ۳ جهت محاسبات در دمای ۱۰ درجه سانتیگراد می باشد ولی برای محاسبه ساده تر و دقیقترافت فشار در دماهای ۱۰ ، ۵۰ و ۸۰ درجه سانتیگراد می توان از مقادیر ارائه شده درجداول زیر استفاده نمود

فهرست مطالب

عنوان

صفحه

فصل اول  :افت فشار در لوله هاو بررسی آن

۱

محاسبات افت فشار

۲

بررسی تجربی اثر پلیمرهای طبیعی در کاهش اصطکاک جریان

۳

افت فشار اصطکاکی                                                            

۴

مشخصات کلی لوله های پنج لایه ی پلیمری

۵

مزایای استفاده از لوله های پنج لایه ی پلیمری

۱۴

فصل دوم : آشنایی با انواع پلیمر و رزین

۱۵

پلیمرهای بلوری مایع LCP

۲۰

پلی استایرن

۲۱

فصل سوم :پلیمرهای مورد استفاده جهت تزریق به سیالات برای کاهش افت فشار

۲۴

ارزیابی کارایی روابط ارائه شده برای محاسبه افت فشار با تزریق پلیمر و مونومر

۲۸

محاسبه افت فشار مورد تحقیق اشپیگل و همکارانش

۳۳

نتیجه گیری

۳۶

منابع و ماخذ

۳۷

 

نوشته انتخاب پلیمرها جهت تزریق به سیالات برای کاهش افت فشار ۳۸ ص اولین بار در مرکز دانلود پروژه ها و مقالات اماده پدیدار شد.