کارآموزی آزمایشگاه طبی ۹۰ صفحه

Word2007

۱۰۰۰۰ تومان – خرید

مقدمه :

در ابتدای  این گزارش  کارآموزی  مقدمه  کوتاهی بیان خواهم  کرد در مورد فعالیتها و کارهایی که ما انجام دادیم. این عملیات  شامل  انجام واکنش های شیمی و بیوشیمی  می باشد آزمایشگاه تشخیص  طبی سینا مکان انجام دوره کار آموزی من بود که این قسمت خود از چند بخش  تشکیل شده که نام برده و مختصر مطالبی  درباره کارهایی که درهرکدام از بخش ها صورت می گیرد توضیح خواهم داد.

 ۱- بخش خون شناسی ( هماتولوژی )

۲- بخش میکروب شناسی ( میکروبیولوژی)

۳- بخش بیوشیمی

۴- بخش انگل شناسی (تجزیه ادار و مدفوع )

۵- سرولوژی  ( هورمون شناسی )

در قسمت اول که خون شناسی نام دارد شمارش سلول های  خونی به صورت کمی و کیفی انجام         می شود و شامل آزمایشهایی است که بر روی خون کامل انجام می شود.

برای مثال : یک  ماده ضد انعقادی که ما با آن آشنایی داریم به نام EDTA ( اتیلن دای آمین تترااستیک اسید ) که این ماده باعث خروج کلسیم  می شود که در نتیجه باعث می شود خونی لخته شود از اینجا به این نتیجه می رسیم که یکی از فاکتورهای مهم در انعقاد خون یون کلسیم است.

خون در مجموعه شامل ۵۵% سرم یا پلاسمای خون است که ۴۰% آن سلول های خونی هستند که تقریباً ۴۲% گلبول های قرمز۱% گلبول های سفید و ۲% تا ۱ پلاک ها هستند . در قسمت هما تولوژی  کلاوه برشمارش سلولهای خونی که شامل ( گلبولهای قرمز ، سفید و پلاکتها از نظر هر فولوژی سلولی نیز بررسی می کنند از طریق رنگ آمیزی و مشاهده کردن در زیر میکروسکوپ که در این قسمت انواع سرطان ها _ کم خونی _ اختلالات انعقادی که مربوط به پلاکت ها و … است بررسی می شود               ( شمارش کامل سلول ها را CBC می گویند)

بخش بعدی میکروب شناسی که شامل باکتری شناسی که بررسی کلیه باکتری های بیماری زا در ادرار وخون ومایع مغزی نخاعی وکلیه مایعات  بدن وپوست وغیره می پردازد وعلاوه بر تشخیص میکروب نوع آنتی بیوتیک نیز مشخص می شود در قسمت قارچ شناسی ، کلیه قارچ های  بیماری زا برای پوست ، ناخن ، مو و کلیه اعضای بدن بررسی می شود.

بخش ویروس شناسی نیز بیشتر در مراکز تحقیقاتی  کاربرد دارد.

بخش سوم ، بخش سرولوژی ( سرم شناسی است . بر روی سرم خون تحقیقات انجام داده و کلیه  بیماریها عفونی از قبیل حصبه ، تب مالت ، سلفیس ، ایدز ، هپاتیت ، آنفولانزا و سرخک و غیره انجام داد. بخش انگل شناسی  هم که کلیه کرم های انگلی و تک یافته ها را بررسی و گزارش می کند . و بخش مهم و آخر بخش بیوشیمی  است که مهمترین قسمت  کار ماست که بیشتر کار ما مربوط به این قسمت و شامل تستهایی  است که روی سرم خون ( پلاسما ) انجام  می شود .  مقدار پارامترهایی مثل اوره ، چربی ، کلسترول و غیره را بوسیله  آزمایشات شیمیایی بدست می آوردند .

در گذشته این آزمایشگاه تمام آزمایشات خود را بوسیله  آزمایشهای دستی  انجام می دادند اما با ورود دستگاهها به صورت اتوماتیک انجام می شد که اساس کار اغلب  آنها کالریمتری یا رنگ سنجی و اسپکتروفتومتری است.

این مقدمه ای بود درباره این آزمایشگاه که در فصلهای این تحقیق  بیشتر توضیح خواهم داد.

فهرست مطالب

عنوان                                                                                        صفحه

___________________________________________________

مقدمه :                                                                                                             ۱

 

فصل اول : قندها                                                                     

متابولیسم قندها                                                                                                 ۴

اندازه گیری گلوکز در سدیم                                                                           ۴

روش فولن وو                                                                                                  ۶

روش اندازه گیری گلوکز بطریقه ارتوتوئیدین                                                   ۶

اندازه گیری گلوکز به روش اکسیداز                                                               ۱۱

آزمایش تحمل گلوکز G.G.T                                                                                   ۱۵

 

فصل دوم : NPNها- آزمایشات کلیوی                                               

مقدمه                                                                                                                           ۲۰

آزمایشات کلیه                                                                                                 ۲۱

NPNها یامواد ازت دار غیر پروتئینی                                                               ۲۲

BUN یا ازت اوره خون                                                                                              ۲۳

کراتین وکراتی نین                                                                                                       ۲۵

اندازه گیری کراتی نین                                                                                                 ۲۶

اسید اوریک                                                                                                                 ۲۸

روش اندازه گیری                                                                                                        ۲۹

اصول اندازه گیری NPNها                                                                             ۳۱

 

 

فصل سوم : متابولیسم وتغییرات فیزیوپاتولوژیک چربی ها

مقدمه                                                                                                                           ۳۳

ارزش چربی ها در بدن                                                                                                 ۳۳

اصول اندازه گیری تری گلیسرید با استفاده از روش Sigma                            ۳۴

روش اندازه گیری  تری گلیسرید Sigma                                                        ۳۶

 

فصل چهارم : الکترولیتها

مقدمه                                                                                                                           ۳۸

سدیم Sodium                                                                                                          ۳۸

اهمیت کلینیکی                                                                                                            ۳۹

اندازه گیری سدیم                                                                                                        ۴۰

پتاسیم Potassum                                                                                                      ۴۳

کاهش پتاسیم سرم یا Hypotassium Hypo Kalemia                             ۴۴

افزایش پتاسیم  سرم یا HypoKalemia یا Hper Potassemi                   ۴۴

اندازه گیری پتاسیم در سرم                                                                               ۴۵

روشهای اندازه گیری پتاسیم در مایعات بدن                                                      ۴۵

نکات مربوط  به اندازه گیری سدیم وپتاسیم بوسیله فیلم فتومتر              ۴۶

اندازه گیری Na+وk+ سرم خون                                                                                  ۵۱

CLکلر                                                                                                                       ۵۲

روشهای  اندازه گیری کلر در مایعات بدن                                                        ۵۴

اندازه گیری  با استفاده از تیتراتور آکسفورد                                                     ۵۸

اندازه گیری CO 2 توتال یا CtCO2                                                              ۶۱

اندازه گیری بی کربنات در پلاسما                                                                    ۶۱

اندازه گیری غلظت بی کربنات به روش تیتراسیون Oxford                             ۶۲

روش اندازه گیری بی کربنات  Oxford Tirator                                          ۶۳

روش اندازه گیری کلسیم ادراربا استفاده  از تیتراتور آکسفورد             ۶۶

فصل پنجم : وسایل الکتریک آزمایشگاه

اسپکتوفتومتر                                                                                                     ۶۹

الکتروفورز                                                                                                                   ۷۱

اسپکتروفتومتر جذب اتمی                                                                                            ۷۴

سانتریفیوژ                                                                                                                     ۷۵

بن ماری                                                                                                                       ۷۶

مخلوط کن لوله                                                                                                           ۷۶

هیتر                                                                                                                              ۷۷

کروماتوگرافی                                                                                                  ۷۷

کروماتوگرافی  کاغذی قندها                                                                           ۷۸

کروماتوگرافی نازک لایه تشخیص اسیدهای آمینه                                        ۸۲

 کروماتوگرافی گاز مایع (GLC)                                                                                ۸۵

کروماتوگرافی تعویض یونی                                                                             ۸۵

اتوآنالیزرها                                                                                                                   ۸۶

سنتریفیکم                                                                                                                    ۸۷

سایر دستگاهها                                                                                                  ۸۷

منابع                                                                                                                             ۹۰

 

 

 

 

نوشته کارآموزی آزمایشگاه طبی ۹۰ صفحه اولین بار در مرکز دانلود پروژه ها و مقالات اماده پدیدار شد.

تحقیق بیوشیمی ۷۱ صفحه

Word2007

 

۱۰۰۰۰ تومان – خرید

مقدمه

 

دانش بیوشیمی ، علمی است که درباره ترکیبات و واکنش های شیمیایی در موجودات زنده بحث   می کند. بیو شیمی علم بسیار جوانی است. در چند دهه گذشته فقط تعداد کمی از دانشگاهها آنرا به طور جداگانه بعنوان یک علم می شناختند. بیوشیمی معاصر در شجره نامه خود وارث دو تبار است . یک تبار از پزشکی و فیزیولوژی ، که یک محصول جنبی تحقیقات اولیه درباره ترکیب خون ، ادرار و بافتهای بدن و همچنین تغییرات آنها در تندرستی و بیماری است ، منشأ می گیرد و تبار دیگر از شیمی آلی ، از بررسی های اولیه ساختمان ترکیبات آلی ، آنگونه که در طبیعت وجود دارند ، ناشی می شود.

 

بحث در مورد چگونگی پدیده حیات در سلولهای زنده بعنوان یک مجموعه مولکولی متحول و پیچیده به اعتبار شناخت واکنش های بیوشیمیایی  و آگاهی از شیوه های خود تنظیمی این واکنش ها ، چگونگی همانند سازی و آشنایی با مبنای مولکولی توراث ، بخشی از دانش بیوشیمی است که کاربرد آن در زیست شناسی ، دانش بیوشیمی فیزیولوژیک را بوجود آورده است. از سوی دیگر ارائه تکنیک های جدید بیوشیمیایی با استفاده از علوم و تکنولوژی مدرن که امکان کسب اطلاعات در سطح ژنی و مولکولی را فراهم آورده است شناخت آخرین اطلاعات موجود در این زمینه را الزامی می کند.

 

شناخت بیولوژی و پاسخ به مسائل متعدد زیستی تنها از طریق شناسایی ساختمان شیمیایی موجودات زنده و چگونگی واکنش های بیوشیمیایی در جانداران میسر است. مولکولهای بی جان تابع قوانین فیزیکی و شیمیایی شناخته شده می باشند. همین مولکولها هستند که موجودات زنده را پدید می آورند ، اما جانداران دارای صفات و ویژگی های متعددی می باشند که آنها را از تجمع ساده مواد مختلف متمایز می نماید بطوریکه در نهایت پیچیدگی ، دارای نظم و ترتیب خاصی از خواص و صفات می باشند.

 

هریک از ترکیبات موجود در جانداران دارای نقش و وظیفه مشخصی می باشند . این اصل نه تنها در مورد اجزاء مختلف سلولی بلکه درباره تک تک مولکولهای کوچک و بزرگ مانند اسید های آمینه ، پروتئی ها ، لیپیدها و اسیدهای نوکلوئیک نیز صدق می کند. ترکیب شیمیایی جانداران از نظر کیفی و کمی با ترکیب شیمیایی محیطی که آنها را احاطه کرده است متفاوت می باشد. بیشتر ترکیبات سازنده جانداران از مواد آلی ساختمانی پیچیده می باشد. پروتئین ها و اسیدهای نوکلوئیک مولکولهای پیچیده ای می باشند که تنها ساختمان تعدادی از آنها تاکنون شناسایی شده است.

 

امروزه هدف اصلی علم بیوشیمی تشخیص و چگونگی کنشهای متقابل مجموعه های مولکول های بیجان و اورگانیسم های زنده است که منجر به ایجاد ، حفظ ، و تداوم حیات می شود .  بنابراین آشنایی با دانش بیوشیمی به شکل اصولی و بنیادین که از علوم پایه در گروه پزشکی به شمار می رود گام نخست در آغاز مطالعه ، بررسی و شناخت پدیده های مختلف زیستی در این سری از علوم می باشد.

 

فهرست مطالب

 

   عنوان                                                                                                           صفحه

 

مقدمه                                                                                                                   ۱

 

فصل اول : آزمایشات شیمیایی خون                                                                   ۳

 

۱-۱- برداشت نمونه خون برای آزمایشات بیوشیمی                                                      ۴

 

۱-۲- رنگ سنجی                                                                                                   ۵

 

۱-۳- جداسازی و استخراج پروتئین ها                                                                        ۷

 

۱-۴- قند خون                                                                                                         ۱۰

 

   ۱-۴-۱- تعیین مقدار گلوکز خون با روش فولین ـ وو                                                 ۱۰

 

   ۱-۴-۲- اندازه گیری قند خون با روش گلکوز اکسیدازـ روش آنزیمی                         ۱۱

 

۱-۵- اوره خون                                                                                                       ۱۳

 

   ۱-۵-۱- تعیین مقدار اوره خون به روش اوره آز                                                        ۱۳

 

   ۱-۵-۲- تعیین مقدار اوره به روش دی استیل منواکسیم                                               ۱۴

 

۱-۶- اسیداوریک خون                                                                                             ۱۵

 

   ۱-۶-۱- اندازه گیری اسیداوریک خون به روش کاراوی                                            ۱۵

 

   ۱-۶-۲- اندازه گیری مقدار اسیداوریک خون با روش بندیکت                                   ۱۶

 

۱-۷- اندازه گیری مقدار کراتینین خون با روش فولین وو                                           ۱۷

 

۱-۸- آمونیاک خون                                                                                                ۱۸

 

 

 

 

 

 

 

۱-۹- تعیین مقدار کل پروتئین های سرم خون به روش بیوره                                          ۲۰

 

۱-۱۰- چربیهای خون                                                                                               ۲۲

 

  ۱-۱۰-۱- کلسترول خون                                                                                         ۲۳

 

    ۱-۱۰-۱-۱- اندازه گیری مقدار کلسترول به روش استفاده از کلرید آهن                     ۲۳

 

    ۱-۱۰-۱-۲- اندازه گیری مقدار کل کلسترول با روش مستقیم                                    ۲۴

 

    ۱-۱۰-۱-۳- اندازه گیری مقدار کلسترول خون با روش تغییر یافته بلور                        ۲۵

 

۱-۱۱- اندازه گیری مقدار تری گلیسیریدهای خون به روش استفاده از کیت های            

 

     مخصوص ـ روش هانتش                                                                                      ۲۷

 

۱-۱۲- فسفولیپیدهای خون                                                                                        ۳۰

 

   ۱-۱۲-۱- اندازه گیری مقدار فسفولیپید سرم خون روش اول                                     ۳۰

 

   ۱-۱۲-۲- اندازه گیری مقدارفسفولیپید سرم خون روش دوم                                     ۳۱

 

۱-۱۳- اندازه گیری اسیدهای چرب آزاد در سرم خون                                                 ۳۲

 

۱-۱۴- الکترولیت های خون                                                                                      ۳۳ 

 

۱-۱۵- اندازه گیری مقدار سدیم وپتاسیم خون                                                             ۳۴

 

۱-۱۶- اندازه گیری مقدار کلرورهای خون                                                                  ۳۵

 

   ۱-۱۶-۱- اندازه گیری کلرورهای خون با روش شالز                                                 ۳۶ 

 

   ۱-۱۶-۲- اندازه گیری کلر خون با دستگاه تیتراتور اکسفورد                                      ۳۷

 

۱-۱۷- تعادل اسید و باز                                                                                            ۳۸

 

 

 

 

 

۱-۱۸- اندازه گیری مقدار بیکربنات با روش تیتراسیون اکسفورد                                    ۳۹

 

۱-۱۹- کلسیم خون                                                                                                  ۴۱ 

 

   ۱-۱۹-۱- اندازه گیری کلسیم با روش فرو –  هام                                                      ۴۲

 

   ۱-۱۹-۲- اندازه گیری کلسیم خون با روش کیت های تجارتی ـ روش بیو ـ کم            ۴۳

 

۱-۲۰- فسفر خون                                                                                                    ۴۴

 

   ۱-۲۰-۱ اندازه گیری فسفر غیرآلی خون                                                                  ۴۵

 

   ۱-۲۰-۲- اندازه گیری فسفر در سرم خون با روش کیت تجارتی ـ روش میسن              ۴۵

 

۱-۲۱- آهن خون                                                                                                     ۴۷

 

   ۱-۲۱-۱- تعیین مقدار آهن سرم خون با روش کیت تجارتی                                       ۴۸

 

   ۱-۲۱-۲- اندازه گیری جذبی آهن                                                                          ۴۹

 

فصل دوم : مواد و معرفهای لازم جهت انجام آزمایشات شیمیایی خون

 

      و روش تهیه آنها                                                                                              ۵۱

 

۲-۱- مواد لازم برای تعیین قند خون به روش فولین ـ وو                                                ۵۲

 

۲-۲- مواد لازم برای تعیین قند خون با روش گلوکز اکسیداز ـ روش آنزیمی                   ۵۳

 

۲-۳- مواد لازم برای تعیین مقدار اوره خون به روش اوره آز                                          ۵۳

 

۲-۴- مواد لازم برای تعیین مقدار اوره خون به روش دی استیل منواکسیم                         ۵۴

 

۲-۵- مواد لازم برای اندازه گیری اسیداوریک به روش کاراوی                                      ۵۶

 

۲-۶-  مواد لازم برای اندازه گیری اسید اوریک به روش بندیکت                                    ۵۷

 

۲-۷- مواد لازم برای اندازه گیری کراتینین خون با روش فولین ـ وو                                 ۵۸

 

 

 

۲-۸- مواد لازم برای اندازه گیری آمونیاک خون                                                             ۵۹

 

۲-۹- مواد لازم برای تعیین مقدار کل پروتئین های سرم خون به روش بیوره                     ۵۹

 

۲-۱۰- مواد لازم برای اندازه گیری کلسترول به روش استفاده از کلرید آهن                   ۶۰

 

۲-۱۱- مواد لازم برای اندازه گیری کلسترول با روش مستقیم                                            ۶۱

 

۲-۱۲- مواد لازم برای اندازه گیری کلسترول خون با روش تغییر یافته بلور                          ۶۱

 

۲-۱۳- مواد لازم برای اندازه گیری فسفولیپید سرم خون ـ روش اول                                   ۶۲

 

۲-۱۴- مواد لازم برای اندازه گیری فسفولیپید سرم خون ـ روش دوم                                  ۶۳

 

۲-۱۵- مواد لازم برای اندازه گیری اسیدهای چرب آزاد در سرم خون                          ۶۵

 

۲-۱۶- مواد لازم برای اندازه گیری کلرورهای خون با روش شالز                                 ۶۶

 

۲-۱۷- مواد لازم برای اندازه گیری کلسیم با روش فرو ـ هام                                         ۶۷

 

۲-۱۸- مواد لازم برای اندازه گیری کلسیم با روش بیو ـ کم                                         ۶۷ 

 

۲-۱۹- مواد لازم برای اندازه گیری فسفر غیرآلی خون                                                 ۶۸

 

۲-۲۰- مواد لازم برای تعیین مقدار آهن سرم خون با روش کیت تجارتی                         ۶۹

 

منابع                                                                                                                       ۷۱

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

فهرست جداول

 

عنوان                                                                                                                 صفحه

 

جدول ۱-۱- مواد مورد استفاده برای جداسازی پروتئین در روش فولین ـ وو برای

 

خون تام                                                                                                                  ۸

 

جدول ۱-۲- مواد مورد استفاده برای جداسازی پروتئین در روش فولین ـ وو برای

 

 سرم خون یا پلاسما                                                                                                 ۸

 

جدول ۱-۳- مواد مورد استفاده برای جداسازی پروتئین در روش ساموجی                       ۹

 

جدول ۱-۴- واکنشگرهای لازم و مورد استفاده برای اندازه گیری تری گلیسیریدهای       

 

سرم خون به روش هانتش                                                                                          ۲۸

 

جدول ۱-۵- مواد مورد استفاده برای استخراج تری گلیسیریدها                                      ۲۸

 

جدول ۱-۶- مواد مورد استفاده و مقادیر مورد نیاز برای اندازه گیری فسفر

 

    به روش میسن                                                                                                       ۴۶

 

جدول ۱-۷- مواد مورد استفاده و مقادیر مورد نیاز برای اندازه گیری آهن سرم خون         ۴۸

 

 

 

نوشته تحقیق بیوشیمی ۷۱ صفحه اولین بار در مرکز دانلود پروژه ها و مقالات اماده پدیدار شد.

کارآموزی پالایشگاه روغن و گریس اصفهان ۱۳۴ ص

Word2007

۱۰۰۰۰ تومان – خرید

فهرست مطالب

عنوان

صفحه

نفت خام و پالایش آن

 

خواص روان کننده

 

افزودنیها

 

روان کننده های چند منظوره

 

اصطکاک

 

روان کننده ها

 

طبقه بندی روان کارها

 

رژیم های روانکاری

 

سیستم های روان کاری

 

سیستم های مرکزی روانکاری

 

سیستم بخار روغن

 

مزایای سیستم های مرکزی روان کاری

 

روغن ها و کاربر آنها

 

طبقه بندی کیفی روغن موتورهای بنزینی و دیزلی

 

روغن جعبه دنده

 

روغن هیدرولیک

 

روغن توربین

 

روغن های مصنوعی

 

امولسیون ها

 

روغن کشش

 

یاتاقان ها

 

روغن ترمز

 

گاز در روغن معدنی

 

فیلتراسیون روغن

 

نشت بندی

 

انبارداری و مصرف صحیح روان کارها

 

تدوین برنامه روان کاری

 

ارزیابی روان کاری

 

آنالیز روغن

 

گریس ها

 

دسته بندی گریس ها

 

انتخاب گریس

 

مزایا و معایب گریس

 

آزمون گریس

 

روان کاری خودکار

 

تصفیه و بازیافت

 

ضمایم و جدول ها

 

منابع و مراجع

پالایش نفت خام و تهیه روغن :

داستان نفت خام مربوط به زمانهای خیلی خیلی پیش می شود . بعضی از دانمشندان بر این عقیده اند که داستان نفت به ۴۴۰ میلیون سال قبل مربوط است . نفت خام عموماً از ترکیبات هیدروژن و کربن تشکیل شده است . پارافین ها مثل متان ، اتان و … ایزوپارافین ها مثل ایزوبوتان و ایزوپنتان و … آروماتیک ها شامل بنزن ، تولوئن و … از انواع هیدروکربن ها هستند . منابع نفت خام غالباً با گاز همراهند . این گازها یا در نفت خام حل شده اند و یا به شکل سرپوشی روی آن قرار گرفته اند و یا به هر دو شکل آن یافت می شوند . نفت خام بصورت طبیعی قابل استفاده نیست ، برای آنکه بتوان
نفت خام را به فرآورده های قابل مصرف تبدیل نمود ، بایستی آنرا در پالایشگاههای نفت تصفیه کرد . اصول تصفیه ، تقطیر است . تقطیر عملی است که بتوان مخلوط دو یا چند مایع را از یکدیگر جدا نمود، جداسازی مایعات از این طریق بوسیله اختلاف بین نقطه جوش مایعات تشکیل دهنده مخلوط میسر میگردد .

چون نفت خام یک مایع خالص نیست ، نمیتواند یک نقطه جوش مشخصی داشته باشد . به همین دلیل در برج تقطیر اجزا سبکتر به طرف بالا حرکت میکنند و اجزا سنگین تر پایین برج می مانند . تزریق بخار آب بخاطر کاهش نقطه جوش مایعات نیز انجام میگردد . محصولات پایین برج نفتای استخراج نفت سفید و نفت گاز است و محصولاتی مثل بنزین و گازها محصولات بالای برجند . این برج معروف به برج اتمسفریک است . ته مانده پایین این برج به برج خلاء میرود . این مواد نفت سیاه سنگین است که مولکول های بزرگ داشته و نقطه جوش بالایی دارند . جهت جلوگیری از شکست مولکول های سنگین ، جوشاندن در فشاریهای پایین تر صورت می پذیرد . محصولات برج تقطیر خلاء مثل :
نفت گاز سنیگن ، خوراک ایزوماکس ، روغن موتور ، خوراک دستگاه کاهش گرانروی و خوراک دستگاه آسفالت سازی است . بطور معمول میتوان دو تا پنج برش مختلف روغن از برج تقطیر در خلاء بدست آورد . از نظر ترکیب شیمیایی روغن ها عمدتاً از پارافین های سنگین با شاخه های جانبی و نقطه جوش های بالا تشکیل شده اند . حضور ترکیبات متفرقه در این بر شها سبب می گردد که از وسایل پیچیده ای برای جداسازی مواد زائد و ایجاد خواص لازم درروغن ها استفاده شود . برای
جدا کردن ترکیبات آسفالته از دستگاه آسفالت گیری استفاده می گردد . روغن حاصل از برج تقطیر در خلاء با پروپان مایع تحت شرایط معین حرارتی و فشاری مخلوط می شود . طی مراحل مواد روغنی جذب پروپان شده و ترکیبات آسفالته از آن جدا میگردند . بعداً روغن از پروپان جدا می شود . همچنین هیدروکربن های آروماتیکی موجود در روغن خام در مقابل عمل اکسیداسیون ناپایدار بوده و نوسان گرانروی آنها در مقابل دما بسیار زیاد و ضریب گرانروی آنها پایین است که برای تهیه روغن مرغوب باید از روغن استخراج شوند . در دستگاه استخراج آروماتیک ها ، روغن خام با مایع
فرفوران مخلوط و تحت شرایطی هیدروکربن های حلقوی در فر فوران حل شده و از سیستم خارج میگردند و روغنی که مواد آروماتیک آن استخراج گردیده برای طی مراحل بعدی پالایش به دستگاه موم گیری ارسال و مایع فرفوران نیز احیا میگردد . در دستگاه موم گیری ، مواد مومی فاقد ارزش روغن کاری حذف می شوند . این مواد میتوانند باعث بالا رفتن نقطه ریزش روغن و انجماد روغن در حرارت پایین گردند .

 

 

نوشته کارآموزی پالایشگاه روغن و گریس اصفهان ۱۳۴ ص اولین بار در مرکز دانلود پروژه ها و مقالات اماده پدیدار شد.