پایان نامه کشت هیدروپونیک

Word2007777

۸۰۰۰ تومان – خرید

مقدمه

کشت بدون خاک شامل انواعی از روشهای غیر متعارف کاشت گیاهان است . مانند کشت آبی و کشت در ماسه و کشت در سنگریزه و کشت هوایی و کشت داخل لوله و … کلمه هیدروپونیک برای اولین بار در آمریکا استفاده شد و مترادف با کشت بدون خاک است . ولی در آلمان و انگلیس کشت آب برای این روش نام گذاری می شود .

روش کشت گیاهان بدون خاک از سالها قبل در فلسطین اشغالی استفاده می شده است  در این منطقه به دلیل کمبود آب و خاک این روش جایگزین مناسبی برای زراعت روشهای متداول است .

فهرست مطالب

عنوان                                                                              صفحه

مقدمه ………………………………………………………………………………………………………………… ۱

مزایای کشت هیدروپونیک…………………………………………………………………………………….. ۲

انواع کشت هیدروپونیک ………………………………………………………………………………………. ۴

سیستمهای هیدروپونیکی خالص ( کلارک و فیلم غذایی ) …………………………………………. ۶

سیستمهای هیدروپونیکی خالص ( سیستم ایستا ) ……………………………………………………. ۶

ظروف کشت هیدروپونیکی……………………………………………………………………………………. ۷

سیستمهای کشت هیدروپونیکی …………………………………………………………………………….. ۸

خصوصیات ریشه گیاهان در کشت هیدروپونیکی ………………………………………………….. ۱۱

چهار روش برای کشت هیدروپونیکی …………………………………………………………………… ۱۲

احتیاجات گیاه ……………………………………………………………………………………………………. ۱۴

تغییر دادن PH ………………………………………………………………………………………………….. 15

دما …………………………………………………………………………………………………………………… ۱۷

نور ………………………………………………………………………………………………………………….. ۱۷

نشانه های کمبود نور ………………………………………………………………………………………… ۱۷

طیف نور مورد استفاده در هر مرحله ………………………………………………………………….. ۱۹

نور مورد نیاز گیاهان مختلف……………………………………………………………………………….. ۲۰

نور مصنوعی ( قرار دادن لامپ ) ………………………………………………………………………… ۲۱

آموزش پرورش خیار گلخانه ای ( درختی ) ………………………………………………………….. ۲۱

انواع گلخانه ………………………………………………………………………………………………………. ۲۱

نکات لازم جهت ساخت گلخانه …………………………………………………………………………….. ۲۲

خاک مناسب برای خیار درختی …………………………………………………………………………… ۲۳

سایر بستر ها برای کشت خیار درختی ………………………………………………………………… ۲۴

مشخصات بوتانیکی خیار ……………………………………………………………………………………. ۲۵

مشخصات بذر خیار گلخانه ای…………………………………………………………………………….. ۲۵

مراحل مختلف کشت خیار درختی ………………………………………………………………………… ۲۷

فواصل کاشت ……………………………………………………………………………………………………. ۲۸

پوشش خاک ……………………………………………………………………………………………………… ۲۸

اقدامات لازم برای کشت خیار در گلخانه ……………………………………………………………… ۳۰

انتخاب بذر در کشت گلخانه ای …………………………………………………………………………… ۳۰

نحوه کشت ……………………………………………………………………………………………………….. ۳۱

انتقال نشاء به زمین اصلی ………………………………………………………………………………….. ۳۱

تراکم بوته ها …………………………………………………………………………………………………….. ۳۲

آبیاری ……………………………………………………………………………………………………………… ۳۲

هرس ……………………………………………………………………………………………………………….. ۳۳

برداشت محصول……………………………………………………………………………………………….. ۳۴

پایین کشی بوته ها …………………………………………………………………………………………….. ۳۴

طرح تولید محصولات خارج از فصل در گلخانه …………………………………………………….. ۳۸

منابع ومرجع……………………………………………………………………………………………………… ۴۷

نوشته پایان نامه کشت هیدروپونیک اولین بار در مرکز دانلود پروژه ها و مقالات اماده پدیدار شد.